กองทุนรวมแบบไหนที่น่าสนใจ ต้องเริ่มอย่างไรถึงจะปัง

เมื่อกล่าวถึงการลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้มีแค่ว่าลงทุนกองทุนแบบไหนดี   ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วจะดีเพราะมีบทความให้ศึกษากันบ้างแล้ว  จะขอกล่าวถึงถ้าผู้ลงทุนเลือกประเภทกองทุน   ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตัวเองได้แล้ว  ต่อมาที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกก็คือจะลงทุนกองทุนรวมประเภทไหนดี สมัยนี้คนเล่นพนัน เว็บตรงก็อยากจะแบ่งเงินมาลงทุนในระบบดู น่าจะลงทุนเพื่อเป็นการเก็บออมไปในตัวก็ได้ เนื่องจากพนัน เว็บตรงเป็นการพนันที่ไม่แน่นอน จึงต้องคิดวิธีสำรองเอาไว้เสมอ
1. กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
2. กองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือ
3. กองทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  ที่อาจจะเคยเห็นกองทุนชื่อเดียวกันแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลาย class และทั้ง 3 แบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันจะขออธิบายดังนี้

กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากกองทุนจะต้องขายคืนเพียงอย่างเดียว   ในบ้านเราจะมีกองทุนชนิดนี้มากที่สุดเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินเย็นไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรืออีกนานกว่าจะนำเงินส่วนนี้มาใช้
1. กองทุนชนิดที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  ผู้ที่ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ลงทุนออกจากกองทุน  จะต้องทำการขายคืนเพียงอย่างเดียว    หรืออีกนานไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้  ปกติกองทุนประเภทนี้จะได้รับเงินปันผลจากหุ้น  หรือดอกเบี้ยจากตราสารหนี้  จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพิ่มที่เรียกว่า  Reinvest  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทุนที่จ่ายเงินปันผล
เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะมีกระแสเงินสดรับในระหว่างที่ลงทุน  นโยบายที่จ่ายเงินปันผลอาจต่างกันตามมแต่ละบริษัทจะกำหนด  เงินปันผลจากกองทุนจะต้องเสียภาษีด้วย
2. กองทุนชนิดที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีกระแสเงินสดรับระหว่างลงทุน  คือเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีไม่มีเวลาและอาศัยแต่ละกองทุนที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเงินปันผลเพื่อรับกำไร  การจ่ายเงินปันผลก็อาจจะต่างกันไปตามแต่บริษัทหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนสามารถอ่านนโยบายได้จากหนังสือชี้ชวน

กองทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลตรงที่การขายคืนแบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียภาษีทำเหมือนการขายคืนหน่วยลงทุน   ทางบริษัทจะประกาศกำหนดวันหายคืนลงทุนอัตโนมัติให้ทราบล่วงหน้า  เช่น  ทุกวันที่ 1  ของทุกเดือนเป็นต้น
3. กองทุนประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะคล้ายกับการจ่ายเงินปันผลคือ  ผู้ที่ลงทุนจะได้รับกระแสเงินสดรับ  ตามแต่ละกองทุนที่กำหนดไว้ต่างกันตรงที่   การขายคืออนุมัติไม่ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ต้องเสียภาษี